Nabídka služeb

Všechny naše služby poskytujeme tzv. " na klíč" - v kanceláři či u vás vám odborně poradíme, zpracujeme návrh projektu a operativně vyřešíme sporné situace.

Mezi naše hlavní služby patří :

Evidence dopravního značení a návrh dopravního systému

Do skutečného mapového podkladu jsou zaneseny dopravní značky a dopravní zařízení dle zjištěného stavu ( je pořízena fotodokumentace), dále je provedena revize z hlediska požadavků bezpečného silničního provozu a v konceptu je předložen objednateli k posouzení. Jsou projednány všechny připomínky a specifické požadavky na organizace dopravy, např. jednosměrné komunikace, omezení rychlosti jízdy vozidel či omezené vjezdu vozidel na některé komunikace. Před předáním konečného díla je dokumentace odsouhlasena kompetentními orgány dle zákona č. 361/2000 Sb.

Pasporty komunikací a objektů na komunikacích

Dokumentace obsahuje dvě části - grafickou a tabelární část. Grafická část obsahuje vyznačení a číslování místních komunikací (MK) podle jednotlivých tříd, vyznačení účelových komunikací (ÚK) a chodníků podél silnic a MK a vyznačení jednotlivých objektů na MK. Tabelární část obsahuje údaje o délkách, šířkách a povrchu vozovek místních komunikací, údaje o délkách samostatných chodníků a schodišť, údaje o délkách chodníků podél silnic a místních komunikací, a údaje o plochách a prostranstvích v m2. Součástí je i seznam objektů na komunikacích.

Studie a projekty organizace a řízení dopravy

Jsou zpracovávány variantní studie organizace dopravy složitých míst ( např. náměstí s velkou intenzitou tranzitní dopravy apod.) s rozborem pozitivních a negativních vlivů. Do systému je začleněna i doprava v klidu ( návrh systémů parkování apod…)

Řešení dopravně nehodových míst - návrh stavebních úprav ke zklidnění dopravy

Návrh stavebních úprav je prováděn variantně s cílem odstranit příčinu dopravních nehod ( nepřiměřená rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nedání přednosti v jízdě apod.) Návrhy jsou prováděny nejprve ve stádiu studie, po pojednání a odsouhlasení je vybraná varianta rozpracována do projektové dokumentace pro případ stavebního povolení. Jsou však upřednostněny návrhy s využitím dopravních zařízení bez nutnosti stavebního řízení.

Průzkumy automobilové dopravy (profilová sčítání, dotazníkové průzkumy …)

Základním cílem průzkumu automobilové dopravy je získání vstupních podkladů a informací pro koncepci a plánování, pro zlepšení provozních podmínek, pro vylepšení plynulosti dopravy, hospodárnosti nebo omezení negativních vlivů dopravy. Skladba těchto průzkumů může být velmi široká podle toho, za jakým účelem se průzkum provádí.

 

Stavby a renovace

Pokud budete chtít nově stavět či renovovat, pak Vám nabízíme veškeré zednické, instalatérské a obkladačské práce vč. materiálů (obklady, dlažby a vše ostatní …)